امکانات نمایندگی

*سرمایه گذاری سود آور*:

شما میتوانید با تهیه یک سامانه به قیمت ۱۸۰ هزار تومان و قیمت گذاری بسته های مختلف و فروش آن به تعداد نا محدود کاربر از این راه برای خود شغلی مناسب با سود هنگفت تدارک بینید. در ضمن شما میتوانید از ارسال هر پیامک کاربرانتان هم مبلغی را بعنوان سود کسب نمایید.

برای مثال: شما سامانه نمایندگی کامل را ۱۸۰ هزار تومان خریداری مینمایید و ۵ بسته کاربری به قیمتهای ۵۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان و … ایجاد میکنید با فروش ۱۰ بسته ۵۰ هزار تومانی و ۴ بسته ۱۰۰ هزار تومانی مبلغ ۹۰۰ هزار تومان سود خواهید کرد در حالی که شما ابتداُ فقط ۱۵۰ تومان سرمایه گذاری کرده بودید به اضافه ی اینکه فرض میکنیم شما هر پیامک را ۱۰ تومان خریده و ۱۲ تومان میفروشید.

۱۴ کاربر شما در ماه اگر هر کدام در ماه بطور متوسط ۵۰۰۰ پیامک ارسال کنند درمجموع هر ماه میشود ۷۰۰۰۰ عدد پیامک، اگر این تعداد را ضرب در سود هر پیامک نماییم می شود ۱۴۰۰۰۰ تومان در ماه، یعنی شما علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان سود فروش پنل ها، مبلغ ۱۴۰ هزار تومان دیگر هم از ارسال پیامک ها در هر ماه سود خواهید کرد.

Untitlایا میدانیدed-1

چند نکته:

  • http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png.نماینده بابت فروش پنل های کاربری هیچ مبلغی به شرکت پرداخت نمی کند .

  • http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png.نمایندگان قادر به ایجاد بسته های مختلف با سطوح دسترسی متفاوت می باشند .

  • http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png.نمایندگان میتواند تعرفه های مختلف تعریف نموده و به صورت ثابت یا پلکانی این تعرفه ها را به کاربر اختصاص دهند .

  • http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png.تمامی پنل ها دارای امکانات کامل بوده و در صورت به روز شدن نرم افزار پنل های نمایندگی نیز به روز می شوند.

  • http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png.نمایندگان میتوانند با Domain اختصاصی (www.YourSite.com) یا SubDomain  از سامانه استفاده کنند.

  • http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png.هزینه و مسئولیت ثبت دامنه در کارگزاری های ثبت دامنه بر عهده خود نماینده می باشد .

برای اخذ نمایندگی کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۹۱۰۹۳۹۴۴ تماس بگیرید.

یا کلمه(نمایندگی) را به سامانه ۵۰۰۰۲۰۴۰۸۸۸۸ ارسال کنید.